Strukturerade produkter

Strukturerade produkter

 Naturlig del av portföljen

Strukturerade produkter bör vara en naturlig del av varje väldiversifierad portfölj, antingen som komplement till traditionella fond- och aktieinvesteringar eller som byggstenar i en portfölj enbart bestående av strukturerade produkter med varierande löptid, avkastningsprofil och risknivå.

Aktieindexobligationer

Den allra vanligaste formen av strukturerade produkter är aktieobligationer. Precis som namnet avslöjar bygger denna produkt på att man kombinerar en underliggande obligation tillsammans med en optionskorg mot ett eller flera aktieindex. Aktieobligationens syfte är att skapa en trygghet i placeringen, genom att återbetala det s.k. nominella beloppet på slutdagen (normalt 90-100% av det investerade beloppet) av produktens livslängd. Obligationen som används är ofta utställd av en bank eller ett kreditinstitut med hög rating, det vill säga en motpart som bedöms ha en stark återbetalningskapacitet på den köpta obligationen.

Sprinters / Indexbevis
Detta är en relativt ny investeringsprodukt som bygger på en korg av enbart optioner. På så sätt går villkoren att styra ännu mer än i en aktieindexobligation. Oftast är endast delar av det investerade beloppet skyddat vid en nedgång, för att å andra sidan kunna ge en betydligt kraftigare tillväxt vid en uppgång.

Autocall
En autocall är konstruerad för att ge en i förväg fastställd avkastning (kupong) som vanligtvis inte är beroende av stigande aktiekurser. Löptiden är normalt upp till fem år, men placeringen kan avslutas i förtid. Det sker ifall samtliga underliggande tillgångar på avstämningsdagen ligger lika eller över en viss inlösenbarriär. Då får du tillbaka nominellt belopp plus den årliga avkastningen. I annat fall erhåller du på slutdagen ditt investerade nominella belopp av emittenten, förutsatt att den underliggande tillgången inte står under en fördefinierad riskbarriär.

Hävstångscertifikat
Hävstångscertifikat tillhör de investeringar av de strukturerade produkterna som har högst risk. Certifikatet utgörs endast av optionsdelen i en aktieindexobligation, vilket gör att du med endast en mindre del av kapitalet kan erhålla en mycket hög avkastning om den underliggande optionskorgen utvecklas väl. Skulle optionskorgen däremot inte gå upp riskerar man att förlora hela det satsade kapitalet, varför denna produkt skall hanteras med försiktighet.

Viktigt om risker

Precis som det mesta i vår omvärld omfattas även finansiella placeringar av olika risker.
Innan du beslutar dig för att göra en investering bör du noga sätta dig in i placeringsvillkoren och tillhörande riskfaktorer. Här beskriver vi några av de mest framträdande riskfaktorerna i en strukturerad placering. Vill du ha mer information om dessa samt risker förknippade med avkastningsstrukturen, kan du läsa i de olika placeringarnas marknadsföringsbroschyrer och i emittentens prospekt med slutliga villkor.

Kreditrisk
En strukturerad placering emitteras av en svensk eller utländsk bank som
står för återbetalningen enligt placeringsvillkoren. Placeringen omfattas
därmed av en kreditrisk gentemot banken. Med det menas risken att banken skulle
hamna på obestånd och gå i konkurs. I ett sådant läge kan investeraren förlora
hela sin investering oavsett hur placeringen har utvecklats. Kreditrisken bedöms från det kreditbetyg som getts av oberoende värderingsinstitut såsom Standard & Poor’s och Moody’s. Betyget ska ge en bild av den långsiktiga förmågan att klara av sina betalningsåtaganden och det högsta betyg som kan erhållas är AAA respektive
Aaa. Ett betyg är kontinuerligt föremål för justering och kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Den statliga insättningsgarantin omfattar inte en strukturerad placering.

Likviditetsrisk
Löptiderna är fasta, men det finns under normala marknadsförhållanden alltid
en möjlighet att sälja placeringen i förtid via en daglig andrahandsmarknad.
Placeringarna är noterade på en publik marknadsplats och på Garantums hemsida
finns dagligen indikativa kurser noterade. Under onormala marknadsförhållanden
kan dock andrahandsmarknaden vara stängd, vilket kan ske när de stora, globala
marknaderna håller stängt pga. extraordinära händelser i omvärlden. Kurserna på
andrahandsmarknaden kan bli såväl högre som lägre än det investerade beloppet
och prissättningen bygger på vedertagna matematiska beräkningsmodeller. Bland annat
är kurserna beroende av återstående löptid, aktuellt ränteläge, aktuella kreditbetyg, underliggande marknadsutveckling och kursrörligheten (volatiliteten) i marknaden.

Exponeringsrisk
Utvecklingen för en placerings underliggande tillgång är naturligtvis avgörande för det slutliga resultatet i en placering. Men tillgången är beroende av en mängd olika faktorer och innefattar också komplexa risker vilka bland annat benämns aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. Jämför man därför en investering i en strukturerad placering med en direktinvestering i den underliggande tillgången kan avkastningen skilja sig åt, positivt eller negativt.

Valutarisk
En strukturerad placering är antingen noterad i svenska kronor (SEK) eller i någon av de större valutorna såsom USD, EUR, GBP, HKD etc. För kapitalskyddade placeringar brukar kapitalskyddet normalt vara i SEK även om avkastningsdelen (optionen) kan vara i en annan valuta. För den som betalar sin investering i SEK innebär en valutaexponering i avkastningsdelen att en försvagning av den utländska valutan gentemot kronan får en negativ effekt på avkastningsdelen medan en förstärkning av den utländska valutan får en positiv effekt. I normalfallet får valutakursrörelserna endast effekt vid en positiv utveckling för den underliggande exponeringen. När en valutaexponering förekommer är det viktigt att du sätter dig in i placeringsvillkoren för den placering som du
tänker investera i för att förstå vilken betydelse en valutaexponering kan få på det slutliga utfallet.

Ränterisk
Ränteförändringar under löptiden påverkar de instrument som ingår i en strukturerad placering. Det kan medföra att en placerings marknadsvärde ibland förändras, positivt eller negativt eller att marknadsvärdet avviker från ett av investeraren förväntat värde baserat på utvecklingen i den underliggande tillgången.