Garantum

Marknadsutblick, v Marknadsutblick_vecka_88 2019 VECKAN SOM GICK  Handelssamtalen mellan USA och Kina utmynnade inte i några konkreta resultat, men marknaden tolkade samtalen som framgångsrika och …  … eftersom en ny shutdown i USA har undvikits …  … så fortsatte den positiva börsutvecklingen  Statistik har visat på en försvagning i USA mot [...]

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v 5, 2019Marknadsutblick_vecka_5 VECKAN SOM GICK  Även om risken i marknaden har sjunkit enligt volatilitetsmått är den fortsatt hög  En tillfällig öppning av USA:s statsapparat och lite mer optimism kring nästa veckas handelssamtal mellan USA och Kina kan komma att hålla upp den positiva inledningen på det nya börsåret …  … [...]

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v 3, 2019 VECKAN SOM GICK  Även den gångna veckan såg vi en ökad riskaptit …  … efter ett bättre samtalsklimat mellan USA och Kina samt mindre hökaktiga signaler från fed  Men, sannolikt har rekylen på marknaden sin främsta orsak i att sentimenten i slutet på förra året blivit alldeles för [...]

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v 50, 2018 VECKAN SOM GICK  Ännu en turbulent vecka på världens finansmarknader  Utvecklingen av handelskonflikten mellan USA och Kina fortsätter att sätta tonen på finansmarknaderna  Även en flack amerikansk avkastningskurva oroar en marknad vars primära oro har blivit tillväxtutsikterna i den globala ekonomin  Tillväxten i USA har dock inte [...]

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v 46, 2018 Marknadsutblick_vecka_46VECKAN SOM GICK  Mellanårsvalet i USA ledde till att Representanthuset nu domineras av demokraterna  En splittrad kongress kommer att öka trycket på Trump på hemmaplan …  … vilket riskerar att göra honom mer oförutsägbar på det utrikes- och handelspolitiska planet  Fed lämnade som väntat styrräntan i USA [...]

Läs mer

Marknadsutblick v 45, 2018 Marknadsutblick_vecka_45VECKAN SOM GICK  Marknadens riskaptit kom tillbaka …  … bland annat som följd av att bolagens rapporter har fortsatt att överträffa förväntningarna …  … samt av en ökad optimism för en lösning av den handelspolitiska konflikten mellan USA och Kina  Stresstester av det europeiska banksystemet visade att [...]

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick, v 43, 2018 Marknadsutblick_vecka_43VECKAN SOM KOMMER  Bolagsrapporter i fokus  Riksbanken och ECB väntas hålla räntor oförändrade  Preliminära BNP-siffror i USA samt preliminära PMIdata kommer också att tilldra sig intresse

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v.41, 2018 VECKANMarknadsutblick_vecka_41 SOM KOMMER  Datamässigt riktas fokus mot olika inflationssiffror  Handelskonflikten väntas få stort utrymme på IMF:s och Världsbankens årliga sammankomst

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v.40, 2018 VECKAN SOM GICK  USA:s centralbank höjde som förväntat styrräntan med en kvarts procentenhet och deras räntebana pekar på ytterligare en höjning innan årets slut  En stark tillväxt och högre räntor i USA borgar för en stark dollar åtminstone i det kortare perspektivet …  … och därmed fortsatta problem för [...]

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v.37 2018 VECKAN SOM GICK  En ökad handelspolitisk oro satte återigen klorna i marknaden  En fortsatt stark arbetsmarknad har börjat leda till snabbare löneökningar i USA  Kombinationen av ökade förväntningar på höjda USAräntor och en ökad handelspolitisk oro lyfter USA dollarn, vilket i sin tur sätter tryck på tillväxtländer som måste [...]

Läs mer