Hur vi får betalt

Hur vi får betalt

 

Ersättning vid förmedling av försäkring och fondtjänster

Confidentor kan ersättas med provisioner från försäkringsgivare, fondbolag eller institut, för förmedlade försäkringar eller fondtjänster. Ersättningen varierar mellan olika försäkringsgivare och institut, och grunderna i ersättningen kan beräknas på två olika sätt, vilka ofta kombineras. Up front-ersättning ger ersättning vid tecknandet av försäkringen, där en viss del av ersättningen är kopplad till att kunden fullföljer betalning under avtalad tid. Om avtalet bryts i förtid kan Confidentor bli återbetalningsskyldigt för delar av up front-ersättningen. Löpande ersättning beräknas utifrån den årligen betalda försäkringspremien och/eller utifrån det förvaltade försäkringskapitalet. Generellt är up front-ersättningarna lägre då beståndsersättningarna är högre och vice versa. Ersättningar från försäkringsgivarna kan förändras över tiden. I de fall Confidentor ersätts med arvode som betalas av kunden för utfört uppdrag regleras detta via separat uppgörelse. Nedan följer en sammanfattning av de provisionsavtal Confidentor har med respektive försäkringsbolag.

 

Skandia

Engångs/månadspremier mellan 0 % – 5 % beroende på löptid och produkt. 0 % – 0,35 % i årlig ersättning av kapitalvärdet beroende på förvaltningsform. Depå 0,75 % ersättning på kapitalvärdet efter år 5. Grupp/hälsa/riskförsäkring 0 % -10 % av årlig premie beroende på löptid och produkt.

 

SEB

Engångs/månadspremier mellan 0 % -3 % beroende på löptid och produkt. 0 % – 0,5 % i årlig ersättning av kapitalvärdet beroende på förvaltningsform. Grupp/hälsaförsäkring 10 % av årlig premie.

 

Länsförsäkringar

Engångs/månadspremier mellan 0 % -4,5 % beroende på löptid och produkt. 0,1 % – 0,55 % i årlig ersättning av kapitalvärdet beroende på förvaltningsform. Grupp/hälsaförsäkring 10 % av årlig premie. Annullationsansvar ett år på inflyttat kapital.

 

Movestic

Engångs/månadspremier mellan 0 % -5,5 % beroende på löptid och produkt. 0 % -0,75 % i årlig ersättning av kapitalvärdet beroende på fondval. 3 % – 4 % i ersättning för inflyttat pensionskapital beroende på belopp. Grupp/hälsaförsäkring 8 % – 15 % av årlig premie. Annullationsansvar tre år.

Danica

Engångs/månadspremier mellan 0 % -4 % beroende på löptid och produkt. 0 % -0,65 % i årlig ersättning av kapitalvärdet,

 

DKV Hälsa

Grupp-/hälsaförsäkring: 10 % av årlig premieinbetalning.

 

Folksam

Engångs/månadspremier mellan 0 % -4 % beroende på löptid och produkt, 0,1 % – 0,25 % i årlig ersättning av kapitalvärdet beroende på förvaltningsform. Engångsersättning, riskförsäkring 300 – 1 600 kr

 

SPP

Engångs/månadspremier mellan 0 % -4 % beroende på löptid och produkt. 0,20 % i årlig ersättning av kapitalvärdet. Grupp/hälsaförsäkring 10 % av årligt inbetald premie.

 

Old Mutual International

upfrontersättning på engångsbetald försäkring 0 % – 5 % alternativt årlig ersättning med 0 % -0,50 % på kapitalvärdet.

 

Euro Accident

Gruppförsäkring/individuell riskförsäkring/hälsaförsäkring 0 % -15 % av årligt betald premie beroende på produkt.

 

Strukturerade produkter

Vid utgivning av strukturerade produkter förekommer kostnader för bland annat produktion, extern distribution, börsnotering, licenser och riskhantering. För att nå kostnadstäckning tar emittenten ut courtage vid köp. I teckningskursen tar emittenten även ut ett arrangörs-, tredjeparts-, distributörs- och marknadsförararvode, vars storlek påverkas av förändringar i räntenivå, priset på de finansiella instrument som ingår i produkten, riskhantering och extern distribution. Arvodet är därför inte i förväg helt fastställt utan uppgår till ca 0,3 % – 0,6 % per år beräknat på produktens nominella belopp samt courtage.